Accés al contingut Accés al menú de la secció
Acreditació i Qualificació Professionals  > Avaluació i acreditació de competències professionals. 2018-2019  > Participació en el procediment d'avaluació i acreditació
 

Participació en el procediment d'avaluació i acreditació


Preinscripció

Les persones interessades han d'emplenar telemàticament la sol·licitud de preinscripció.

Cada persona pot presentar la preinscripció per a un àmbit. La presentació de la preinscripció per a més d'un àmbit, comporta l'anul·lació de totes les sol·licituds presentades per la mateixa persona.

Es pot triar, per ordre de preferència, entre els centres previstos per a l'àmbit.

En formalitzar la preinscripció, els candidats obtenen el seu codi de sol·licitud. Aquest codi permet identificar-se per fer les consultes oportunes.
La falsedat en les dades aportades, o la manca de presentació de la documentació, comporta la pèrdua dels drets a participar en aquesta convocatòria.

Criteris d'ordenació
Les preinscripcions s'ordenen, de manera diferenciada per àmbits, per rigorós ordre de sol·licitud prenent com a referència la data i hora del registre d'entrada.

 

Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació
Una vegada finalitza el termini de presentació de la sol·licitud es publica la llista de candidats i dels centres on han de presentar la documentació justificativa dels requisits de participació. La consulta es fa amb el codi de sol·licitud.

L'assignació del centre per presentar la documentació justificativa s'efectua, successivament, d'acord amb:
a) L'àmbit escollit.
b) L'ordenació de les persones candidates derivada dels criteris d'ordenació.
c) La priorització de centres seleccionada.

 

Publicació dels resultats provisionals d'admesos, en llista d'espera, i exclosos de la preinscripció
Cada centre participant publica al seu web el resultat provisional de la preinscripció: admesos i en llista d'espera, i exclosos, amb indicació dels motius de l'exclusió.

 

Reclamacions
Les persones interessades disposen de tres dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació del resultat provisional de la preinscripció, per tal de presentar al·legacions en relació amb l'admissió o l'exclusió a la preinscripció. En aquestes al·legacions no es poden presentar documents relatius a experiències diferents de les al·legades inicialment.
Les al·legacions s'han de presentar per escrit al centre.

 

Publicació dels resultats definitius d'admesos, en llista d'espera, i exclosos de la preinscripció
Una vegada analitzades les al·legacions, el centre publica al seu web, el resultat definitiu de la preinscripció: admesos i en llista d'espera i exclosos, amb indicació dels motius de l'exclusió.

Els preinscrits en llista d'espera passen a ser admesos si es generen vacants en el centre assignat.

 

Places vacants
En cas que, després de la publicació de la preinscripció o durant el desenvolupament de la convocatòria, hi hagi vacants en alguns centres, es publicaran les places disponibles en aquest web.

Poden sol·licitar aquestes places les persones en llista d'espera, excloses per manca de vacant o d'altres candidats que no han participat a la preinscripció telemàtica.
En cas que una persona, en llista d'espera en un centre, opti per una d'aquestes vacants en un altre centre i l'obtingui, serà baixa del primer centre.

Inscripció a l'assessorament i l'avaluació

Les persones admeses a la preinscripció han de seguir les indicacions de l'institut triat per continuar el procediment amb la inscripció a la fase d'assessorament i a la fase d'avaluació. La inscripció a aquestes fases comporta el pagament dels preus públics corresponents:

  • assessorament: 26,00 euros (per tot l'àmbit de qualificació)
  • avaluació: 13,00 euros (per unitat de competència).

 

Poden demanar la bonificació del 50 % del preu públic:

  • els membres de famílies nombroses de categoria general,
  • els membres de famílies monoparentals i
  • les persones que es troben en situació legal de desocupació.

Poden demanar l'exempció del preu públic:

  • les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33 %,
  • els membres de famílies nombroses de categoria especial,
  • les víctimes d'actes terroristes (i els seus cònjuges i els seus fills),
  • les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat i
  • els subjectes passius en situació d'atur demandants d'ocupació que no perceben cap prestació econòmica.

Les condicions que donen dret a aquestes exempcions i bonificacions s'han de complir en la data de la inscripció al servei. Les persones que al·leguen el dret a la bonificació o l'exempció del preu públic han de presentar la documentació oficial que ho acredita.

La manca de pagament comporta la no formalització de la inscripció i, per tant, l'exclusió de la convocatòria.


Data d'actualització: 12.09.2018