Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Participació en el procediment d'avaluació i acreditació


Preinscripció

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud de preinscripció i la documentació justificativa a l'institut escollit, sempre i quan tingui places vacants.

Cada persona pot presentar la preinscripció per a un àmbit. La presentació de la preinscripció per a més d'un àmbit, comporta l'anul·lació de totes les sol·licituds presentades per la mateixa persona.

La falsedat en les dades aportades, o la manca de presentació de la documentació, comporta la pèrdua dels drets a participar en aquesta convocatòria.

Cada institut ordena les sol·licituds de preinscripció rebudes, de manera diferenciada per àmbits, per rigorós ordre de sol·licitud prenent com a referència la data i hora del registre d'entrada.

L'institut on s'ha presentat la sol·licitud de preinscripció comunicarà a la persona sol·licitant el resultat provisional de preinscripció.

Les persones interessades disposen de tres dies hàbils, a partir de l'endemà de la comunicació del resultat provisional de la preinscripció, per tal de presentar al·legacions en relació amb l'admissió o l'exclusió a la preinscripció. En aquestes al·legacions no es poden presentar documents relatius a experiències diferents de les al·legades inicialment.
Les al·legacions s'han de presentar per escrit al centre.

Un cop finalitzat el termini de presentació d'al·legacions, l'institut comunicarà a la persona sol·licitant el resultat definitiu de preinscripció.

Inscripció a l'assessorament i l'avaluació

Les persones admeses a la preinscripció han de seguir les indicacions de l'institut triat per continuar el procediment amb la inscripció a la fase d'assessorament i a la fase d'avaluació. La inscripció a aquestes fases comporta el pagament dels preus públics corresponents:

  • assessorament: 26,00 euros (per tot l'àmbit de qualificació)
  • avaluació: 13,00 euros (per unitat de competència).

 

Poden demanar la bonificació del 50 % del preu públic:

  • els membres de famílies nombroses de categoria general,
  • els membres de famílies monoparentals i
  • les persones que es troben en situació legal de desocupació.

Poden demanar l'exempció del preu públic:

  • les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33 %,
  • els membres de famílies nombroses de categoria especial,
  • les víctimes d'actes terroristes (i els seus cònjuges i els seus fills),
  • les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat i
  • els subjectes passius en situació d'atur demandants d'ocupació que no perceben cap prestació econòmica.

Les condicions que donen dret a aquestes exempcions i bonificacions s'han de complir en la data de la inscripció al servei. Les persones que al·leguen el dret a la bonificació o l'exempció del preu públic han de presentar la documentació oficial que ho acredita.

La manca de pagament comporta la no formalització de la inscripció i, per tant, l'exclusió de la convocatòria.


Data d'actualització: 19.11.2018