Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Requisits de participació i documentació


Per participar en l'avaluació i l'acreditació, els candidats han de complir, a 30 de setembre de 2018, els requisits següents: 

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
  - certificat de registre de ciutadania comunitària,
  - targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
  - autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor,
  - sol·licitud de protecció internacional prevista a l'article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària.

 2. Tenir 20 anys complerts a 30 de setembre de 2018.

 3. Tenir experiència laboral (com a treballador o treballadora assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació, relacionades amb les competències professionals que es volen acreditar. Concretament cal (en els últims 10 anys transcorreguts abans del 30 de setembre de 2018) tenir 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total o haver fet almenys 300 hores de formació.

Per justificar que es compleixen els requisits de participació cal disposar de la documentació següent:

a) Treballadors assalariats

 1. Original i còpia del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de vida laboral), de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat, si és el cas, on consti l'empresa, el grup de cotització, i el període de contractació.

 2. Original i còpia del certificat de l'empresa o les empreses on s'ha adquirit l'experiència laboral relacionada amb la competència o les competències que es volen acreditar. Hi ha de constar la durada dels períodes de prestació del contracte, l'activitat exercida i l'interval de temps que ha durat l'activitat. En els últims 10 anys, cal justificar 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, que equivalen a 250 dies de cotització.

 3. També es pot presentar l'original i una còpia del contracte de treball (sempre que la categoria laboral coincideixi amb les tasques desenvolupades) però és preferible lliurar el certificat d'empresa esmentat perquè s'identifiqui sens dubte que es justifiquen les tasques relacionades amb la unitat o les unitats de competència que es volen acreditar.

b) Cuidadors no professionals

 1. Original i còpia de la resolució del PIA del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (cal justificar 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades, durant els últims 10 anys).

 2. Segons si s'ha rebut o no la prestació econòmica (es poden donar les dues situacions), també s'ha d'aportar:

a) Si s'ha rebut la prestació econòmica i s'ha cotitzat a la Seguretat Social (fins a finals de 2012):

Original i còpia del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de vida laboral), de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estigueu afiliat, on consti l'empresa, el grup de cotització, i el període de contractació.

b) Si no s'ha rebut la prestació econòmica i no s'ha cotitzat a la Seguretat Social (a partir de l'any 2013):

Original i còpia d'una declaració que contingui almenys el nom, els cognoms, el NIF, la signatura, una descripció de l'activitat que s'ha exercit relacionada amb la competència o les competències que es volen acreditar i l'interval de temps i les hores en què s'han dut a terme.

c) Treballadors autònoms o per compte propi

 1. Original i còpia del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de vida laboral) o de l'Institut Social de la Marina dels períodes d'alta a la Seguretat Social en el règim especial corresponent.

 2. Original i còpia d'una declaració que contingui almenys el nom, els cognoms, el NIF, la signatura, una descripció de l'activitat que s'ha exercit relacionada amb la competència o les competències que es volen acreditar i l'interval de temps en què s'ha dut a terme. En els últims 10 anys, cal justificar 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, que equivalen a 250 dies de cotització.

d) Becaris que cotitzen a la Seguretat Social (Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre)

 1. Original i còpia del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de vida laboral).

 2. Original i còpia del certificat de l'organització on s'ha realitzat la beca en la qual han de constar, específicament, les activitats i funcions desenvolupades, l'any i el nombre total d'hores.

e) Becaris que no han cotitzat a la seguretat social (abans de l'entrada en vigor del Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre)

Original i còpia del certificat de l'entitat o entitats on constin les activitats i les funcions relacionades amb la competència o les competències a acreditar i el nombre total de dies/hores. En els últims 10 anys, cal justificar 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, que equivalen a 250 dies a jornada completa.

f) Treballadors voluntaris

Original i còpia del certificat de l'organització on s'ha prestat l'assistència en la qual han de constar, específicament, les activitats i funcions desenvolupades, l'any i el nombre total d'hores.

g) Persones que han cursat formació no formal

Original i còpia del certificats o diplomes de formació no formal relacionada amb la competència o les competències que es volen acreditar on constin les hores de formació, els continguts i el període de la formació. Cal justificar almenys 300 hores de formació no formal acumulada, feta en els últims 10 anys transcorreguts abans de la convocatòria.

h) Prova admesa en dret

Les persones majors de 25 anys que, tot i reunir els requisits d'experiència laboral o formativa, no puguin justificar-los totalment amb la documentació requerida en els apartats anteriors, poden complementar-la amb una prova admesa en dret de l'experiència laboral o de la formació no formal.

La prova admesa en dret complementa fets contrastats amb documentació oficial. No pot servir com a justificació única.

Per justificar l'experiència laboral sempre cal presentar l'Informe de vida laboral. En el cas de treballadors voluntaris o becaris que no hagin cotitzat a la Seguretat Social, cal un certificat de l'entitat que inclogui els dies treballats.

Per justificar la formació no formal cal presentar sempre un certificat de formació que inclogui el títol de l'activitat, l'entitat i l'any de formació.

En el cas que la documentació oficial aportada no contingui part de les altres dades sol·licitades als apartats anteriors, es poden justificar mitjançant una prova admesa en dret, que ha de ser sotmesa a la consideració corresponent per tal de valorar la conveniència o no de ser admès o admesa en la preinscripció.


Data d'actualització: 27.09.2018