Accés al contingut Accés al menú de la secció
Avaluació i acreditació de competències professionals  > Participació en el procediment d'avaluació i acreditació
 

Participació en el procediment d’avaluació i acreditació


Preinscripció

S'amplia el termini de preinscripció als centres que disposin de places vacants fins a exhaurir-les.

La preinscripció, que s'ha de fer en un únic àmbit i en un únic centre, no comporta cap pagament.

L’assignació de places es fa per rigorós ordre de sol·licitud prenent com a referència la data i hora del registre d’entrada. En cas d’empat, en primer lloc s’ordenen segons  els dies treballats i, en segon lloc, per ordre de major a menor edat. El centre verifica que la persona disposa dels requisits per participar abans d’admetre-la al procediment.

Inscripció a l'assessorament i l'avaluació

Les persones admeses a la preinscripció han de seguir les indicacions de l’institut triat per continuar el procedement amb la inscripció a la fase d’assessorament i a la fase d'avaluació. La inscripció a aquestes fases comporta el pagament dels preus públics corresponents:

  • assessorament: 26,00 euros (per tot l'àmbit de qualificació)
  • avaluació:13,00 euros (per unitat de competència).

 

Poden demanar la bonificació del 50% del preu públic:

- els membres de famílies nombroses de categoria general,
- els membres de famílies monoparentals i
- les persones que es troben en situació legal de desocupació.

Poden demanar l'exempció del preu públic

- les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%,
- els membres de famílies nombroses de categoria especial,
- les víctimes d'actes terroristes (i els seus cònjuges i els seus fills),
- les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat i
- els subjectes passius en situació d'atur demandants d'ocupació que no perceben cap prestació econòmica.

Les condicions que donen dret a aquestes exempcions i bonificacions s'han de complir en la data de la inscripció al servei. Les persones que al·leguen el dret a la bonificació o l'exempció del preu públic han de presentar la documentació oficial que ho acredita.

La manca de pagament comporta la no formalització de la inscripció i, per tant, l'exclusió de la convocatòria.


Data d'actualització: 20.12.2017