Accés al contingut Accés al menú de la secció
Avaluació i acreditació de competències professionals  > Participació en el procediment d'avaluació i acreditació
 

Participació en el procediment d'avaluació i acreditació


Preinscripció

La preinscripció esà tancada.

Inscripció a l'assessorament i l'avaluació

Les persones admeses a la preinscripció han de seguir les indicacions de l'institut triat per continuar el procediment amb la inscripció a la fase d'assessorament i a la fase d'avaluació. La inscripció a aquestes fases comporta el pagament dels preus públics corresponents:

  • assessorament: 26,00 euros (per tot l'àmbit de qualificació)
  • avaluació:13,00 euros (per unitat de competència).

 

Poden demanar la bonificació del 50% del preu públic:

  • els membres de famílies nombroses de categoria general,
  • els membres de famílies monoparentals i
  • les persones que es troben en situació legal de desocupació.

Poden demanar l'exempció del preu públic:

  • les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%,
  • els membres de famílies nombroses de categoria especial,
  • les víctimes d'actes terroristes (i els seus cònjuges i els seus fills),
  • les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat i
  • els subjectes passius en situació d'atur demandants d'ocupació que no perceben cap prestació econòmica.

Les condicions que donen dret a aquestes exempcions i bonificacions s'han de complir en la data de la inscripció al servei. Les persones que al·leguen el dret a la bonificació o l'exempció del preu públic han de presentar la documentació oficial que ho acredita.

La manca de pagament comporta la no formalització de la inscripció i, per tant, l'exclusió de la convocatòria.


Data d'actualització: 26.03.2018