Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que s'indiquin al web de l'institut.

Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada.


Documentació que cal presentar en la matrícula

Si els sol·licitants admesos a la preinscripció compleixen els requisits acadèmics d'accés als cicles de grau mitjà han de presentar la documentació acreditativa, si no l'han presentada durant la preinscripció.

Modalitats de matrícula

La matrícula es fa en una de les dues modalitats següents: 

  1. Matrícula amb requisits acadèmics

Permet formalitzar la matrícula en tots els mòduls professionals. Consulteu "Requisits acadèmics d’accés".

La formació que s'ha cursat i superat acredita les unitats de competència associades, d'acord amb l'Ordre ENS/313/2016, de 14 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència.

Pel que fa als alumnes amb titulacions estrangeres, cal que acreditin que han iniciat el tràmit d'homologació o convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. Cal tenir present, però, que el volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació és vigent únicament durant un curs acadèmic. 

  1. Matrícula sense requisits acadèmics

Permet cursar els mòduls inclosos en el títol, associats directament o indirectament a unitats de competència. 

No es consideren associats a competències professionals els mòduls següents:

Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora, Formació en Centres de Treball i Síntesi.

La formació que s'ha cursat i superat acredita les unitats de competència associades, d'acord amb l'Ordre ENS/313/2016, de 14 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència. 

Els alumnes inscrits en aquesta modalitat quan hagin aportat els requisits acadèmics d'accés i hagin superat completament el cicle, poden sol·licitar l'expedició del títol corresponent.

 

Vigència de la matrícula

L'admissió en el centre comporta la matrícula parcial únicament durant el mateix curs acadèmic. Aquesta matrícula no genera la reserva de plaça per al curs acadèmic següent: cal sol·licitar de nou l'admissió un cop finalitzat el procés ordinari i en ocasió de vacant, en cas que es continuï amb el projecte pilot.

 

 


Data d'actualització: 24.07.2018