Accés al contingut Accés al menú de la secció
Avaluació i acreditació de competències professionals  > Requisits de participació i documentació
 

Requisits de participació i documentació


Per participar en l'avaluació i l'acreditació, els candidats han de complir els requisits següents: 

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
  - certificat de registre de ciutadania comunitària,
  - targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
  - autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor.

 2. Tenir 20 anys fets en el moment de formalitzar la sol·licitud de preinscripció.

 3. Tenir experiència laboral (com a treballador o treballadora assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació, relacionades amb les competències professionals dels àmbits de qualificació que es volen acreditar. Concretament cal (en els últims 10 anys) tenir 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total o haver fet almenys 300 hores de formació.

 

Per justificar que es compleixen els requisits de participació cal disposar de la documentació següent:

a) Treballadors assalariats

 1. Original o fotocòpia compulsada del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de vida laboral) de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat, si és el cas, on consti l'empresa, el grup de cotització, i el període de contractació.

 2. Original o fotocòpia compulsada del certificat de l'empresa o les empreses on s'ha adquirit l'experiència laboral relacionada amb la competència o les competències que es volen acreditar. Hi ha de constar la durada dels períodes de prestació del contracte, l'activitat exercida i l'interval de temps que ha durat l'activitat. En els últims 10 anys, cal justificar 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, que equivalen a 250 dies de cotització.

 3. També es pot presentar l'original o una fotocòpia compulsada del contracte de treball (sempre que la categoria laboral coincideixi amb les tasques desenvolupades) però és preferible lliurar el certificat d'empresa esmentat perquè s'identifiqui sens dubte que es justifiquen les tasques relacionades amb la unitat o les unitats de competència que es volen acreditar.

 

b) Cuidadors no professionals

 1. Original o fotocòpia compulsada del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de vida laboral) de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estigueu afiliat, on consti l'empresa, el grup de cotització, i el període de contractació.

 2. Original i fotocòpia de la resolució del PIA del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (cal justificar 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades, durant els últims 10 anys).

 

c) Treballadors autònoms o per compte propi

 1. Original o fotocòpia compulsada del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de vida laboral) o de l'Institut Social de la Marina dels períodes d'alta en la Seguretat Social en el règim especial corresponent.

 2. Original o fotocòpia compulsada d'una declaració que contingui almenys el nom, els cognoms, el NIF, la signatura, una descripció de l'activitat que s'ha exercit relacionada amb la competència o les competències que es volen acreditar i l'interval de temps en què s'ha dut a terme. En els últims 10 anys, cal justificar 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, que equivalen a 250 dies de cotització.

 

d) Treballadors voluntaris o becaris

 1. Original o fotocòpia compulsada del certificat de la entitat o entitats on constin les activitats i les funcions relacionades amb la competència o les competències a acreditar i el nombre total de dies/hores. En els últims 10 anys, cal justificar 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, que equivalen a 250 a jornada complerta.

 

e) Persones que han cursat formació no formal

 1. Original o fotocòpia compulsada del certificats o diplomes de formació no formal relacionada amb la competència o les competències que es volen acreditar on constin les hores de formació, els continguts i el període de la formació. cal justificar almenys 300 hores de formació no formal acumulada, feta en els últims 10 anys transcorreguts abans de la convocatòria.

 

f) Persones que no poden justificar l'experiència laboral i formativa mitjançant la documentació

 1. Les persones que, tot i reunir els requisits d'experiència laboral i formativa i tenir més de 25 anys, no puguin acreditar-la mitjançant la documentació detallada en els apartats anteriors, poden presentar qualsevol prova admesa en dret (declaració notarial o declaració jurada) de l'experiència laboral o de la formació no formal. Aquestes proves se sotmeten a la consideració corresponent per tal de valorar la conveniència o no d'admetre-les al procés d'acreditació.

 


Data d'actualització: 20.10.2017