Accés al contingut Accés al menú de la secció
baner_acreditat
Acredita't  > Requisits de participació
 

Requisits de participació

Per participar en l'acreditació, els candidats han de complir els requisits següents:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
  - certificat de registre de ciutadania comunitària,
  - targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
  - autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor.
 2. Tenir 18 anys complerts (per a unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell I, i els 20 per als nivells II i III).
 3. Tenir experiència laboral (com a treballador assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació relacionada amb les competències professionals dels àmbits de qualificació que es volen acreditar.
  1. En cas d'unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell I es requereixen:
   • 2 anys d'experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total (equivalen a 150 dies de cotització).
   • Almenys 200 hores de formació.
  2. En cas d'unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell II i III, cal tenir en els últims 10 anys:
   • 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total (equivalen a 250 dies de cotització).
   • Almenys 300 hores de formació.

Documentació

Per acreditar que es compleixen els requisits de participació cal disposar de la documentació següent, que serà verificada:

 

A. Treballadors assalariats

 1. Original o fotocòpia compulsada del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (informe de vida laboral), de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat, si és el cas, on consti l'empresa, el grup de cotització, i el període de contractació, i
 2. Original o fotocòpia compulsada del certificat de l'empresa o les empreses on s'ha adquirit l'experiència laboral relacionada amb la competència o les competències que es volen acreditar. Hi ha de constar la durada dels períodes de prestació del contracte,l'activitat exercida i l'interval de temps que ha durat l'activitat. El temps treballat que es requereix varia segons els nivells de les qualificacions:
  • En cas d'unitats de competència corresponents a qualificacions de Nivell I: 2 anys d'experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total, que equivalen a 150 dies de cotització.
  • En cas d'unitats de competència corresponents a qualificacions de Nivell II i III:en els últims 10 anys, 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, que equivalen a 250 dies de cotització.
 3. També es pot presentar l'original o una fotocòpia compulsada del contracte de treball (sempre que la categoria laboral coincideixi amb les tasques desenvolupades) però és preferible lliurar el certificat d'empresa esmentat perquè s'identifiqui sens dubte que es justifiquen les tasques relacionades amb la unitat o les unitats de competència que es volen acreditar.

 

B. Cuidadors no professionals

 1. Original o fotocòpia compulsada del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (informe de vida laboral), de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estigueu afiliat, on consti l'empresa, el grup de cotització, i el període de contractació, i
 2. Original i fotocòpia de la resolució del PIA del Departament de Benestar Social i Família (cal justificar 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades, durant els últims 10 anys).

 

C. Treballadors autònoms o per compte propi

 1. Original o fotocòpia compulsada del certificat dela Tresoreria General de la Seguretat Social (informe de vida laboral) o de l'Institut Social de la Marinadels períodes d'alta enla Seguretat Socialen el règim especial corresponent, i
 2. Original o fotocòpia compulsada d'una declaració que contingui almenys el nom, els cognoms, el NIF, la signatura, una descripció de l'activitat que s'ha exercit relacionada amb la competència o les competències que es volen acreditar i l'interval de temps en què s'ha dut a terme.El temps treballat que es requereix varia segons els nivells de les qualificacions:
  • En cas d'unitats de competència corresponents a qualificacions de Nivell I: 2 anys d'experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total, que equivalen a 150 dies de cotització.
  • En cas d'unitats de competència corresponents a qualificacions de Nivell II i III: en els últims 10 anys, 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, que equivalen a 250 dies de cotització.

 

D. Treballadors voluntaris o becaris

 1. Original o fotocòpia compulsada del certificat de la entitat o entitats on constin les activitats i les funcions relacionades amb la competència o les competències a acreditar i el nombre total de dies/hores. El temps treballat que es requereix varia segons els nivells de les qualificacions:
  • En cas d' unitats de competència corresponents a qualificacions de Nivell I: 2 anys d'experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total, que equivalen a 150 dies de cotització.
  • En cas d' unitats de competència corresponents a qualificacions de Nivell II i III: en els últims 10 anys, 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, que equivalen a 250 dies de cotització.

 

E. Persones que han cursat formació no formal

 1. Original o fotocòpia compulsada del certificats o diplomes de formació no formal on constin les hores de formació, els continguts i el període de la formació. Les hores de formació que es requereixen varien segons els nivells de les qualificacions:
  • En cas d'unitats de competència corresponents a qualificacions de Nivell I: almenys 200 hores de formació no formal acumulada.
  • En cas d'unitats de competència corresponents a qualificacions de Nivell II i II: almenys 300 hores de formació no formal acumulada, realitzada en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar la convocatòria.

 

F. Persones que no poden justificar l'experiència laboral i formativa mitjançant la documentació

Les persones que, tot i reunir els requisits d'experiència laboral i formativa i tenir més de 25 anys, no puguin acreditar-la mitjançant la documentació detallada en els apartats anteriors, poden presentar qualsevol prova admesa en dret de l'experiència laboral o de la formació no formal.
Aquestes proves se sotmeten a la consideració corresponent per tal de valorar la conveniència o no d'admetre-les al procés d'acreditació.

 


Data d'actualització: 21.06.2016