Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Participació en el procediment d'avaluació i acreditació


Preinscripció

Les persones interessades han d'emplenar telemàticament la sol·licitud de preinscripció.

Cada persona pot presentar la preinscripció per a un àmbit. La presentació de la preinscripció per a més d'un àmbit, comporta l'anul·lació de totes les sol·licituds presentades per la mateixa persona.

En formalitzar la preinscripció, els candidats obtenen el seu codi de sol·licitud. Aquest codi permet identificar-se per fer les consultes oportunes.

La falsedat en les dades aportades, o la manca de presentació de la documentació, comporta la pèrdua dels drets a participar en aquesta convocatòria.

Criteris d'ordenació
Les sol·licituds de preinscripció rebudes s'ordenen, de manera diferenciada per àmbits, per rigorós ordre de sol·licitud prenent com a referència la data i hora del registre d'entrada.

Publicació de la llista de candidats amb indicació de l'adreça on han de presentar la documentació justificativa
El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya publicarà en aquest web i en el web del Consorci, la llista de candidats i l'adreça on han de presentar la documentació justificativa dels requisits de participació i, si cal, els mèrits al·legats.

Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació
Els candidats han de presentar de forma presencial la documentació justificativa a l'adreça indicada.

Publicació dels resultats provisionals d'admesos, en llista d'espera, i exclosos de la preinscripció
El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya publicarà en aquest web i en el web del Consorci, el resultat provisional de la preinscripció.

Reclamacions
Les persones interessades disposen de tres dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació del resultat provisional de la preinscripció, per tal de presentar al·legacions en relació amb l'admissió o l'exclusió a la preinscripció. En aquestes al·legacions no es poden presentar documents relatius a experiències diferents de les al·legades inicialment.
Les al·legacions s'han de presentar per escrit al centre on s'ha lliurat la documentació.

Publicació dels resultats definitius d'admesos, en llista d'espera, i exclosos de la preinscripció
Un cop analitzades les al·legacions, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya publicarà en aquest web i en el web del Consorci, el resultat definitiu de la preinscripció: admesos i en llista d'espera i exclosos, amb indicació dels motius de l'exclusió.

Els preinscrits en llista d'espera passen a ser admesos si es generen vacants.

Places vacants
Les persones preinscrites en llista d'espera passen a ser admeses si es generen vacants per a la qualificació en la qual es van preinscriure. Aquestes places seran cobertes per ordre de prelació de les persones en llista d'espera, excloses inicialment per manca de vacant.

Inscripció a l'assessorament i l'avaluació

Les persones admeses a la preinscripció han de seguir les indicacions de l'institut triat per continuar el procediment amb la inscripció a la fase d'assessorament i a la fase d'avaluació. La inscripció a aquestes fases comporta el pagament dels preus públics corresponents:

  • assessorament: 26,00 euros (per tot l'àmbit de qualificació)
  • avaluació: 13,00 euros (per unitat de competència).

 

Poden demanar la bonificació del 50 % del preu públic:

  • els membres de famílies nombroses de categoria general,
  • els membres de famílies monoparentals i
  • les persones que es troben en situació legal de desocupació.

Poden demanar l'exempció del preu públic:

  • les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33 %,
  • els membres de famílies nombroses de categoria especial,
  • les víctimes d'actes terroristes (i els seus cònjuges i els seus fills),
  • les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat i
  • els subjectes passius en situació d'atur demandants d'ocupació que no perceben cap prestació econòmica.

Les condicions que donen dret a aquestes exempcions i bonificacions s'han de complir en la data de la inscripció al servei. Les persones que al·leguen el dret a la bonificació o l'exempció del preu públic han de presentar la documentació oficial que ho acredita.

La manca de pagament comporta la no formalització de la inscripció i, per tant, l'exclusió de la convocatòria.


Data d'actualització: 14.12.2018